top of page

Vedtægter

§ 01 Hjemsted

Foreningen, der har hjemsted i Hedensted Kommune, er stiftet d. 2. september 2003.

§ 02 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme og formidle interessen for kunst i bred forstand, herunder afholdelse af offentlige kunstudstillinger, arrangementer og oplysnings virksomhed. Hertil udarbejdes et årsprogram. Desuden er formålet at indkøbe kunst til udlodning blandt foreningens medlemmer.

§ 03 Medlemsskab

Enhver kan blive medlem af foreningen.

§ 04 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt til et af bestyrelsens medlemmer, dog hovedsageligt til foreningens formand/kasserer. Indmeldelse er gældende for indeværende regnskabsår når kontingent er indbetalt.

§ 05 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 06 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved manglende betaling betragtes medlemskabet som ophørt.

§ 07 Ordinær generelforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af februar måned. Alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang. Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance har stemmeret. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt til alle medlemmer. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være indsendt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 08 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.   Valg af dirigent.
2.   Bestyrelsens beretning.
3.   Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budget.
5.   Fastsættelse af kontingent.
6.   Behandling af indkomne forslag.
7.   Valg til bestyrelsen.
8.   Valg af 2. suppleanter.
9.   Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Udlodning af kunstværker.
11. Eventuelt.

§ 09 Generalsforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning 2/3 flertal. Se §17. Alle der har stemmeret er valgbare til bestyrelsen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af emne. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen og kører efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 11 Bestyrelse - valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper ad hoc til varetagelse af enkeltopgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består at én formand, én næstformand, én kasserer, én sekretær og ydeligere 1 medlem og vælges 2 år ad gangen af den ordinær generalforsamling. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 3 i lige år og bestyrelsen konstituerer sig selv. For at blive valgt til bestyrelsen skal man være tilstede ved generalforsamlingen eller ved skriftlig tilsagn til bestyrelsen have tilkendegivet, at man er villig til at påtage sig valg.

§ 12 Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er tilstede, deriblandt formanden. Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens handlinger. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomisk dispositioner over 500,00 kr. kræves dog underskrift af formanden og kasserer i forening. Alle bestyrelsesmedlemmer kan tegne nye medlemmer.

§ 13 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal inden 1. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant, som er tilstede eller har givet skriftlig tilsagn til et medlem af bestyrelsen. Revisoren har til enhver til adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 Retningslinier i forbindelse med udlodning af kunstværker

Indkøb af kunstværker foretages af bestyrelsen, eller hvem bestyrelsen måtte bemyndige dertil.
Udlodning foregår i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Kun medlemmer, der har betalt fuldt kontingent for det foregående regnskabsår, kan deltage i lodtrækningen. Hvert medlemskab får 1 lod ved hver udtrækning, hvis man er tilstede ved generalforsamlingen. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at være tilstede ved generalforsamlingen, registreres medlemmet som fremmødt, såfremt en stedfortræder skriftligt meddeles fuldmagt til på medlemmets vegne at foretage valg blandt gevinsterne. 
Man kan samle lodder sammen, hvorefter lodderne overføres til næste generalforsamling. Lodtrækningen foregår på den måde, at først udtrukne lod giver mulighed for at vælge først, næste lod som nummer 2 osv. Hvis man bliver udtrukket og vinder, bortfalder alle lodder, og man starter forfra med at samle lodder. 
Hvis et medlem ikke ønsker at modtage et kunstværk, kan man takke nej og fortsat beholde sine lodder. Lodtrækningen går da videre blandt de på generalforsamlingen øvrige fremmødte medlemmer. 
Endvidere udloddes et kunstværk blandt samtlige medlemmer, uanset fremmøde. Opsamlede lodder bortfalder ikke, såfremt man vinder ved denne lodtrækning.

§ 17 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. Foreningens formue, herunder løsøre skal, i forbindelse med foreningens opløsning, overgå til brug for Hedensted kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 24/1-2013.

bottom of page